سرگرمی

دعا و راههایی برای شکستن و باطل كردن طلسم و سحر و جادو

دعا و راههایی برای شکستن و باطل كردن طلسم و سحر و جادو

چگونگی شکستن طلسم و جادو / دعایی برای شکستن طلسم و جادو دعای موثر و مجرب برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو اگر فردی دعای قرآنی ذیل را بنویسد و با خود نگاه  دارد از کلیه طلسمات و جادو و سحر در امان خواهد بود و اگر کسی را مورد سحر و طلسم و جادو قرار داده باشند، باید که این دعا را با زعفران و گلاب نوشته و سپس در آب حل کرده و بیاشامد و همچنین بر سر بریزد وسپس یکی دیگر را نوشته و در نزد خود نگاه دارد. با عنایت باریتعالی سحر و جادو برطرف ...

ادامه مطلب

انواع تعبیر خواب ها درباره مرده / تعبیر خواب مرده زنده شدن

انواع تعبیر خواب ها درباره مرده / تعبیر خواب مرده زنده شدن

تعبیر خواب مرده دوباره بمیرد چیست / تعبیر خواب مرده دیدن   حضرت دانيال گويد: اگر بيند مرده او را چيزي داد از متاع دنيا، منفعت بود از جائي كه اميد ندارد. اگر ديد مرده چيزي خوردني به وي داد، دليل كهه روزي حلال يابد. محمدبن سيرين گويد: اگر ديد جامه خود به مرده داد، دليل غم و اندوه است. اگر ديد مدره اي قران به وي داد يا كتاب فقه، دليل بر توفيق يافتن طاعتت بود. اگر بيند مرده اي جامه مي فروخت دليل كه از آن نوع جامه گران شود. اگر در خواب ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب مار سیاه سبز سفید / دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب مار سیاه سبز سفید / دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

کشتن مار در خواب / دیدن مار در خواب تعبیرش چیست در روایتی از امام صادق ع آمده است که دیدن مار در خواب ده وجه دارد دشمن پنهانی-زندگانی-سلامتی-پادشاهی-سپه سالاری-دولت-زن-مراد-پسر-سیلاب     دیدن مار رنگی به تعبیر ابراهیم کرمانی: مار سفید: تعبیر خواب بزرگی است مار سیاه : تعبیر خواب دشمن فراوان است مار سبز : تعبیر خواب دشمن صالح و زاهد است مار زرد : تعبیر خواب دشمن ضعیف و بیمار است مار سرخ : تعبیر خواب دشمن او معاشر است   تع...

ادامه مطلب